poniedziałek, 31 marca 2014

Coaching kariery - artykuł Katarzyny Ramirez-Cyzio

Już wkrótce warsztaty specjalistyczne dotyczące coachingu kariery. Polecamy Waszej uwadze artykuł dr Katarzyny Ramirez - Cyzio, poruszający tę tematykę. 

A warsztaty już niebawem:


COACHING KARIERY I JOB COACHING 
 5-6 kwietnia, w godz. 9:30-18:00
Kraków, ul. Powroźnicza 6/2


artykuł autorstwa dr Katarzyny Ramirez-Cyzio
edycja i korekta: Barbara Kuźniar

********************************************************************************************************************

           „Obecnie () wybór zawodu nie jest traktowany jako jednorazowy akt, ale jako ciąg decyzji, proces kolejnych przybliżeń, który zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe życie człowieka.” Współczesny człowiek stający coraz częściej przed wieloma możliwościami zawodowymi, posiadający coraz wyższe kompetencje chce podejmować świadome wybory zawodowe. Globalizacja, kryzysy ekonomiczne i społeczne, rozszerzanie się rynków pracy z jednej strony i zmniejszanie się ilości miejsc pracy z drugiej, konieczność dokonywania wyborów zawodowych na każdym etapie rozwoju kariery zawodowej powodują, że tradycyjne doradztwo ewoluuje w stronę job i career coachingu. Współczesny rynek pracy potrzebuje bowiem pracowników, którzy znają swoje predyspozycje zawodowe, mocne i słabe strony, zasoby i kompetencje oraz potrafią je wykorzystać dla dobra organizacji. Dlatego zarówno doradztwo zawodowe, career coaching i job coaching będą koniecznym elementem efektywnie funkcjonującego rynku pracy.

Struktura procesu w job coachingu uwzględnia elementy związane z przeszłością, stanem aktualnym i przyszłością klienta. Bazuje na posiadanym potencjale, zdobytych doświadczeniach i osobistych preferencjach zawodowych. Celem procesu jest uzyskanie przez klienta zatrudnienia w możliwie jak najkrótszym czasie.

Proces job coachingu oparty jest na trzech etapach, które zdefiniowane zostały  w następujący sposób:

  • Etap A            - diagnoza
  • Etap B            - realizacja
  • Etap C            - utrwalenie

Etap A: diagnoza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz otoczenia ekonomicznego i społecznego klienta. Zadanie cocha na tym etapie ukierunkowane jest przede wszystkim na udzielenie pomocy klientowi w określeniu jego aktualnej sytuacji zawodowej, oceny posiadanych kompetencji w kontekście preferowanej   i oczekiwanej pracy (bilans kompetencji), oceny zasobów (predyspozycje i preferencje zawodowe, doświadczenie, wiedza nieuświadomiona, osobowość, temperament, hierarchia wartości) oraz celów, jakie mają zostać osiągnięte w przyszłości. Efektem pracy coacha i klienta na tym etapie powinno być przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).

Etap B: samodzielna praca klienta zgodnie z IPR. Warto podkreślić, że nadrzędnym celem nie jest znalezienie pracy lecz jej podjęcie. Dlatego też realizowane przez coacha zadania dotyczą budowania pozytywnego nastawienia do pracy, zwiększania odporności na stres, radzenia sobie w sytuacji zmiany, rozwijania wiary w siebie i we własne umiejętności, efektywnej komunikacji interpersonalnej, poszukiwania równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Klient na tym etapie powinien uzyskać co najmniej dwie oferty pracy.

Etap C: utrwalenie czyli wybór najkorzystniejszej w ocenie klienta oferty, podjęcie zatrudnienia i utrzymanie się na rynku pracy. Coach na tym etapie udziela wsparcia klientowi w dwóch obszarach. Obszar pierwszy to adaptacja w nowym środowisku. Dochodzenie do pełnej efektywności w realizowanych zadaniach zawodowych oraz budowanie własnej pozycji w strukturze organizacyjnej. Obszar drugi to wzmocnienie i przygotowanie klienta do samodzielnego funkcjonowania.

Celem procesu jest uzyskanie przez klienta zatrudnienia w możliwie jak najkrótszym czasie. Warto jednak pamiętać, że osiągnięcie tego celu ma za zadanie zbudowanie takiej postawy klienta, która gwarantować będzie jego aktywne, samodzielne i odpowiedzialne utrzymanie się na rynku pracy. Utrzymanie ciągłe, niezależne od zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych.

Ważnym elementem budowania własnej kariery i drogi zawodowej staje się career coaching (coaching kariery). Adresowany jest przede wszystkim do tych, którzy chcą świadomie planować i rozwijać swoją karierę zawodową. Career coaching koncentruje się na potrzebach, kompetencjach, zasobach i wartościach Klienta. Umożliwia obiektywną diagnozę aktualnej sytuacji zawodowej z perspektywy już osiągniętej pozycji oraz planowanej przyszłości. Wskazuje potencjalne możliwości rozwoju, szanse i zagrożenia. Umożliwia poszukiwanie korzystnych rozwiązań, budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy. Stwarza nowe możliwości dla rozwoju zawodowego.

Career coaching może być realizowany w następujących obszarach:
  • obszar wejścia,
  • obszar zmiany wewnętrznej,
  • obszar zmiany zewnętrznej

Obszar wejścia, to uzyskanie zatrudnienia w wyniku zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej ścieżki edukacyjnej. Poziom wykształcenia, ma w tym obszarze znaczenie jedynie w takim zakresie, w jakim wymagają tego standardy danego stanowiska np. adwokat – wykształcenie wyższe, prawnicze; mechanik samochodowy wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe.

Obszar zmiany wewnętrznej, to zmiana pozioma (inne stanowisko równorzędne) lub pionowa (awans) w strukturze organizacyjnej. Ważny w tym obszarze jest bilans kompetencji nadmiarowych i deficytowych.

Obszar zmiany zewnętrznej, rozumiany jako przejście z jednej organizacji do drugiej, ale w obrębie tej samej branży lub całkowita zmiana profilu zawodowego. Działania podejmowane w tym obszarze charakteryzuje szczegółowa analiza zasobów (predyspozycji, preferencji, potencjału).

Career coaching różni się od doradztwa zawodowego przede wszystkim tym, że nie dostarcza w efekcie realizowanego procesu porad. Rola coacha polega na takim stymulowaniu klienta aby ten sam znajdował korzystne dla siebie rozwiązania.

Globalizacja, w tym kryzys gospodarczy, szybko zmieniające się wymagania stanowiskowe, redukcje zatrudnienia sprawiają, że współczesny człowiek codziennie zderza się z niepewnością swojej sytuacji zawodowej. Wiele pracujących osób narażonych jest na gwałtowną zmianę przebiegu kariery zawodowej, natomiast osoby młode zderzają się z realiami trudnego rynku pracy. To stąd coraz większa popularność coachingu w Polsce.dr Katarzyna Ramirez-Cyzio, certyfikowany International Coach i Business Coach ICC. Akredytowany superwizor Izby Coachingu. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w executive i team coachingu dla kadry zarządzającej. Pracuje jako konsultant w projektach związanych ze strategicznymi decyzjami. 

Wywiad z cyklu "Basia pyta..." - asertywność to podstawa!

Wielkimi krokami nadchodzą warsztaty z Michałem Wolakiem, które tym razem przybiorą formę treningu asertywności. Aby umilić oczekiwanie, zapraszamy na kolejny wywiad z cyklu "Basia pyta...".

Zapraszamy na warsztaty!

JAK ŻYĆ ŁATWIEJ Z INNYMI? - TRENING KOMUNIKACJI ASERTYWNEJ
12-13. kwietnia, w godz. 9:30-17:30
Kraków, ul. Powroźnicza 6/2

*****************************************************************************

Basia: Pracujesz jako wdrożeniowiec Lean Management i Kaizen. W Twojej pracy umiejętność asertywnej komunikacji to chyba podstawa....
Michał: Asertywność to podstawa każdej dobrej komunikacji, czy to w pracy czy w bliskich relacjach. Asertywność pozwala mi łatwiej żyć.

B: Czy asertywność to tylko sztuka mówienia "nie" ?

M: Odmawianie jest jedną z umiejętności asertywnych i najczęściej z nią kojarzoną. Oprócz odmawiania zalicza się jeszcze skuteczne proszenie, wyrażanie konstruktywnej krytyki, przyjmowanie krytyki, wyrażanie opinii, prowadzenie dyskusji, stopniowania wyrażania gniewu, kwestia postaw i myśli o sobie, kwestia praw osobistych i ogólnych a nawet kwestia wystąpień publicznych.

B: Czy asertywność odnosi się wyłącznie do relacji z innymi, czy także względem samego siebie?

M: Tu obowiązuje złota reguła - jak się odnoszę do innych tak odnoszę się do siebie i w drugą stronę.

B: Czy asertywność można wypracować samemu? Na przykład pracując wyłącznie na własnych przekonaniach?
M: Częściowo tak. Natomiast asertywność to nie tylko przekonania, to są także umiejętności, które łatwiej trenuje się z innymi np. na szkoleniu.

B: Na czym polega model Komunikacji Bez Przemocy?
M: Porozumienie Bez Przemocy zakłada, że pod naszymi emocjami są potrzeby. To one są źródłem naszych postępować. Dlatego ważne jest, aby do nich dotrzeć w sytuacji, w której jesteśmy mocno poruszeni emocjonalnie, aby w sposób konstruktywny zadbać o ich zaspokojenie a nie wchodząc na ścieżkę przemocy.

B: Warsztaty mają formę treningu, czyli głównie będą zajęcia praktyczne?
M: Tak w czasie warsztatów będziemy przede wszystkim trenowali umiejętności asertywnościowe.

B: Gdybyś chciał coś od siebie dodać, zachęcić...
M: Jeśli chcesz łatwiej sobie radzić w trudnych sytuacjach - to zapraszam na szkolenie! :-)


Michał Wolak -  dyplomowanytrener i coach, konsultant ds. zarządzania jakością, wykładowca Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Prezes Lean Action sp. z o.o., partner biznesowy Grupy Active Change, dyrektor Małopolskiego Oddziału Izby Coachingu. 

środa, 26 marca 2014

"Basia pyta..." - jobcoaching, autostradą do kariery?


Zapraszamy Was na dwu - dniowe szkolenie "Coaching kariery i jobcoaching - szkolenie specjalistyczne dla coachów". Tym razem warsztaty przeznaczone są dla osób, które znają już podstawy coachingu i potrafią posługiwać się narzędziami coachingowymi. Przeczytajcie wywiad z prowadzącą dr Katarzyną Ramirez - Cyzio. 


**********************************************************************************************

Jobcoaching, a career coaching - czym sie różnia?

To ważne pytanie, bo wiele osób na rynku myli te pojęcia. Różnica tkwi w … Kliencie. Jobcoaching dotyczy pracy z osobami, które mają jakąś barierę zatrudnialności: są to osoby niepełnosprawne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby długotrwale bezrobotne, zwolnione z zakładów karnych, po leczeniu z uzależnienia itp. W jobcoachingu coach towarzyszy Klientowi także w procesie adaptacji zawodowej. Career coaching dotyczy głównie osób aktywnych na rynku pracy, chcących coś zmienić w swoim życiu lub zaplanować swoją karierę od nowa, a także dla tych które być może "utknęły" gdzieś w swoim rozwoju i potrzebują wsparcia aby pójść dalej.

Jobcoaching... autostrada do kariery? Czy coaching kariery jest skuteczny? A jeśli tak, to dlaczego jest skuteczny?

Coaching dotyczący tematów związanych z sytuacją pracy jest równie skuteczny, jak każdy inny coaching. Skuteczna jest sama metoda dlatego również w tym obszarze coaching przynosi rezultaty. Ważne jest jednak aby pamiętać, że sama metoda nic nie zdziała, Klient chcący skorzystać z coachingu kariery czy jobcoachingu musi być gotowy na zmianę, na działanie.

Jakimi narzędziami posługuje się coaching kariery?

Wszystkimi, których stosuje się w coachingu. Inaczej jednak rozłożone są akcenty. W coachingu kariery i jobcoachingu wiele czasu poświęcone jest odkrywaniu zasobów Klienta i ich wiązania ze światem pracy. To chyba największa różnica w prowadzeniu procesu. Wprost z tego wynika większa ilość narzędzi wspierających odkrywanie przez Klienta swoich zasobów, talentów.

Czy warsztaty adresowane są do coachów którzy będą prowadzić klientów, czy również do osób, które chcą wykorzystać tę wiedzę do własnych celów?

Podczas warsztatów pracujemy na trzech poziomach: - pierwszy, to doświadczanie procesu na sobie - drugi, to omówienie narzędzi i ich zastosowania - trzeci, to ćwiczenie pracy z Klientem pod superwizją. Osoby, które będą uczestnikami tego warsztatu mogą oczywiście wykorzystać tylko wiedzę z pierwszego poziomu. Ważne jest jednak, aby wszyscy uczestnicy przeszli szkolenie z coachingu, ponieważ podczas warsztatu nie wracamy do podstaw pracy coachingowej.

Prowadzisz warsztaty z coachingu kariery, a czy sama byłaś kiedy poddawana takiemu coachingowi?

Tak. Miałam w życiu taką sytuację, kiedy potrzebowałam wsparcia w planowaniu swojej dalszej ścieżki kariery. Poprosiłam wtedy koleżankę coacha kariery o pomoc. Z uwagi na specyfikę mojej pracy - wystarczyła jedna sesja :-).

Czy lubisz pracować z klientami w tym nurcie?

Tak, nawet bardzo. To ogromna radość patrzeć na moment, w którym Klient odkrywa swoje powołanie, buduje swoją ścieżkę. A jeszcze więcej radości sprawia, gdy widzi się te osoby po latach, gdy osiągają sukcesy, idą w zgodzie ze sobą, są szczęśliwi wykonując pracę.

Jeśli chciałabyś coś dodać....

Zapraszam wszystkich, którzy chcą odkryć swoją ścieżkę w coachingu lub poza nim, wszystkich, których interesuje ten temat. Mogę obiecać, że będzie interesująco, mocno narzędziowo, praktycznie - czasami trudno, a czasami wesoło :-).

************************************************************************

ZAPRASZAMY!

COACHING KARIERY I JOBCOACHING - Szkolenie specjalistyczne dla coachów
5-6 kwietnia 2014, 9:30-18:00
 Kraków, ul. Powroźnicza 6/2


Do Zobaczenia!

dr. Katarzyna Ramirez - Cyzio, certyfikowany International Coach i Business Coach ICC. Akredytowany superwizor Izby Coachingu. Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w executive i team coachingu dla kadry zarządzającej.

czwartek, 20 marca 2014

Piramida potrzeb Maslowa, a odżywianie się - artykuł Małgorzaty Zięby


Jedzenie stało się sposobem na zaspokajanie olbrzymiej ilości potrzeb psychospołecznych. Gdyby było wyłącznie „paliwem”, które zaspokaja tylko biologiczne potrzeby organizmu, leczenie zaburzeń odżywiania, czy nawet zwyczajne odchudzanie, nie byłoby tak skomplikowane… Niestety odczuwanie głodu i sytości nie jest regulowane jedynie mechanizmem fizjologicznym. W zrozumieniu jak wiele potrzeb może być przenoszone na relacje z jedzeniem może pomóc powszechnie znana i kojarzona piramida potrzeb Maslowa. Relacje z jedzeniem okazują się czasem bardziej skomplikowane, niż by się wydawało.

Potrzeby wyróżnione przez Maslowa


POTRZEBY FIZJOLOGICZNE
To podstawowe potrzeby związane z przetrwaniem, egzystencją, a zatem i z zaspokojeniem głodu, dostarczeniem wody, tlenu, snu czy kontaktów seksualnych. Jak się to ma do jedzenia? Jeśli chodzi o głód, sprawa jest oczywista. Jedzenie daje energię, która pozwala na podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych, generowanie ciepła, rozwój organizmu, wykorzystanie przyswojonych składników pokarmowych w substancje potrzebne w procesach metabolicznych. Wiele badań wiąże niedosypianie z nadwagą. Nie tylko dlatego, że kładąc się później spać, jest więcej czasu na wieczorne jedzenie, picie i przekąszanie. Poziom leptyny - hormonu, który informuje mózg, że już wystarczająco dużo zjedliśmy jest niższy u osób, które się nie wyspały. Za to poziom greliny, która z kolei stymuluje apetyt, jest wyższy. Samo niedosypianie powoduje, że jesteśmy rocznie nawet 5 kilogramów ciężsi. 

POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA
To potrzeby tzw. środowiska psychicznego i emocjonalnego. Składają się na nie bezpieczeństwo życia, stabilności, porządku i eliminowania zagrożeń. Jest to jedna z ważniejszych potrzeb we współczesnym świecie, w którym sporo mówi się o kryzysie, braku pewności porządku świata jak i stałości. W kontekście jedzenia zaspokajana jest przez świadomość pojawienia się następnego posiłku. Stąd np. kompulsywne czasem gromadzenie zapasów żywności. Wystarczy spojrzeć na supermarkety w przeddzień święta państowego.

Intuicyjnie nasuwa się na tym poziomie związek jedzenia ze stresem – rzeczywiście dla olbrzymiej liczby ludzi objadanie się pełni rolę „regulatora napięć”, który pozwala choćby na chwilę odsunąć od siebie myśli o trudnych sprawach i odzyskać poczucie bezpieczeństwa. Chwilowy przypływ euforii, będący następstwem procesów fizjologicznych towarzyszących poczuciu sytości (zmiany poziomu neuroprzekaźników) podtrzymuje ten obrany wcześniej sposób na radzenie sobie z przykrymi emocjami. 

POTRZEBY PRZYNALEŻNOŚCI
To potrzeby związane z chęcią nawiązywania kontaktów z ludźmi i bycia w relacji z otoczeniem (afiliacji, miłości). Potrzeby te w większości zaspokajane są przez rodzinę i najbliższych znajomych. Jedzenie może być wyrazem tożsamości narodowej i przynależności do grupy (spożywanie potraw narodowych i regionalnych), sposobem wyrażania poglądów np. wegetarianizm). Szukamy znajomych jedzących podobnie do nas. Badania pokazują, że jeśli w swoim bliskim otoczeniu mamy osoby otyłe, ryzyko, że nasza waga wzrośnie jest dużo wyższe. 

Dając prezenty w postaci jedzenia (czekoladki, ciastka, zaproszenia na obiad) wiele osób zaspokaja potrzebę miłości. Jest to często wyraz sympatii oraz wdzięczności wobec kogoś. Wiele ludzi ma kłopot z wyrażaniem uczuć wprost czy z powiedzeniem czegoś miłego, wtedy przygotowuje lub obdarowuje jedzeniem, czasem w tym mocno przesadzając. Pożywienie jest „spoiwem” łączącym członków rodziny (wspólne zasiadanie do obiadu), sposobem na uczczenie ważnych uroczystości (jedzenie weselnego tortu) i tak dalej…

Gdy kolejna porażka lub bolesny zawód naruszają nasze poczucie dobrostanu – jedzenie pozwala na chwilę odzyskać dobry nastrój, pełnić rolę „pocieszyciela”. Mechanizm taki często powstaje już w dzieciństwie – gdy rodzice próbują pocieszyć zasmucone dziecko, oferując mu słodycze, wyjście na lody lub przygotowanie ulubionej potrawy. Takie zachowanie jest często przenoszone do dorosłego życia i staje się źródłem wielu trudności – dzieje się tak wówczas, gdy człowiek nie dysponuje żadnymi innymi metodami na poprawę samopoczucia. 

Kiedy czujemy się samotni, nie mamy z kim porozmawiać a potrzebujemy bliskości, ciepła, jedzenie może stać się „substytem więzi” . Dla niektórych osób może być sposobem na poradzenie sobie z samotnością, jest kojarzone z ciepłem rodzinnego domu, z bliskością ukochanej osoby (już od czasu, gdy jako dzieci byliśmy karmieni piersią).

POTRZEBY SZACUNKU I UZNANIA
Mają dwa oblicza, po pierwsze wynikają z własnego pozytywnego obrazu oraz takiego w oczach innych ludzi. Biorąc pod uwagę jedzenie, potrzeba ta realizowana może być przy pomocy wybierania szczególnych i prestiżowych produktów żywnościowych, dających poczucie wyjątkowości. Moda na zdrową żywność powoduje, że kupujemy drogie, trudno dostępne produkty, wyszukujemy specjalne sklepy itp. I choć to dobra moda, w wielu przypadkach kierowana jest bardziej potrzebą uznania niż dbaniem o siebie. 
Warto wspomnieć na tym szczeblu także o wyrażaniu uczuć religijnych poprzez jedzenie (poszczenie, wigilie, śniadania wielkanocne), czy o funkcji podtrzymania tradycji (przepisy babci, tradycyjna polska kuchnia), a także o jedzeniu będących elementem sztuki uwodzenia („przez żołądek do serca”). Jedzeniem można dać wyraz adoracji.

POTRZEBY SAMOREALIZACJI
To najbardziej wysublimowane potrzeby w całej hierarchii Maslowa, rozumiane są jako realizację takich działań, do których jednostka czuje, że została powołana. Jak odnieść je do jedzenia? Dążenie do mistrzostwa w gotowaniu jest spełnianiem tej potrzeby. Gotowanie dla innych, poszukiwanie nowych smaków, nowych kompozycji pozwala się rozwijać oraz zyskać aprobatę i szacunek za umiejętności kulinarne. Kobieta poprzez karmienie innych, przygotowywanie posiłków może czuć, że realizuje się jako matka, partnerka, opiekunka domowego ogniska. 

Jeśli odkryjemy swoje niezaspokojone potrzeby i damy sobie miejsce na przeżycie różnych uczuć z nimi związanymi – to już zrobimy dla siebie dużo dobrego. Jeśli zauważymy ich związek z nadmiernym jedzeniem – mamy sporą szansę na odzyskanie kontroli nad odżywianiem się i na zmianę nawyków. Jeśli np. odkryjemy, że najczęściej sięgamy po dodatkową porcję przysmaku, gdy jesteśmy zdenerwowani- samo, zauważenie tego stworzy możliwość do poszukiwania alternatyw i nowych możliwości. Dla wielu osób w uzależnieniu od jedzenia chodzi o panowanie nad własnym życiem i schronienie się przed potrzebą miłości. Popadamy w nienaturalną więź z jedzeniem i to z niej czerpiemy siły do życia, nie zaś z kontaktów z innymi ludźmi. Jest ona miarą naszego niepokoju i nieumiejętności radzenia sobie z życiem.


Nie przechodźmy na dietę bez refleksji nad swoimi potrzebami. Pozbawiając się jedzenia „przypadkiem” możemy pozbawić się czegoś znacznie ważniejszego niż kalorie. Ważne, by mieć z tym kontakt i przygotować się na ewentualne niedogodności z tym związane. Temat na pewno wart jest dalszego badania, tym bardziej, że nie łatwo spotkać się z jego szerszym omówieniem w literaturze.

*********************************************************************************

Jeżeli jesteście zainteresowani tematyką psycho-dietetyki, polecamy nadchodzące warsztaty:
DZIEŃ DBANIA O SIEBIE - 29 marca 2014 r., godz. 9.30-15.30
Kraków, ul. Powroźnicza 6/2
Zapraszamy!

artykuł w wersji rozszerzonej można przeczytać również na: http://www.centrumzaburzenodzywiania.pl/artykul/potrzeby-psychiczne-wyrazane-jedzeniem#.UymuiYVNH1X